Obchodní podmínky


Obchodní podmínky


I. Platnost

1.1. Tyto dodací a platební podmínky (dále jen DPP) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy na zboží prodávané společností Pila Morávek (dále jen prodávající).

1.2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny ani v kupní smlouvě ani v těchto DPP se řídí, není-li výslovně ujednáno jinak, obchodním zákoníkem.

1.3. Tyto DPP platí od 1.1.2010.

1.4. Veškeré změny kupní smlouvy i těchto DPP musí mít písemnou formu.


II. Smlouva

2.1. Kupující může podat návrh na uzavření smlouvy ústně, telefonicky, faxem i písemně. Smlouva je uzavřena jestliže prodávající podaný návrh potvrdí písemně nebo faxem do pěti dnů od doručení návrhu.

2.2. Není-li mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o termínu plnění, je prodávající oprávněn plnit kdykoliv. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je prodávající oprávněn plnit i před sjednanou lhůtou plnění.

2.3. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, platí, že kupní cenu za zboží určuje prodávající ve svém ceníku platném ke dni uzavření smlouvy a kupující je dále povinen zaplatit cenu obalu, služeb potřebných ke splnění (např. míchání a jiné úpravy materiálu), včetně dopravy. Nemá-li v den uzavření kupní smlouvy prodávající ceník, je kupující povinen zaplatit takovou cenu, za kterou prodávající prodávané nebo obdobné zboží prodával třetím osobám v době, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

III. Dodací podmínky

3.1. Prodávající předá kupujícímu doklady ke zboží ve lhůtě a způsobem, který kupujícímu umožní převzetí zboží.

3.2. Prodlení prodávajícího není podstatným porušením smlouvy. Dojde-li k prodlení prodávajícího z důvodů, kterým nemohl zabránit (např. stávka, živelná pohroma), nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklé tímto zpožděním.

3.3. Kupující je povinen zboží převzít a potvrdit jeho převzetí. Neučiní-li tak, nebo bezdůvodně zboží nepřevezme, je oprávněn prodávající splnit svůj závazek uložením zboží u sebe nebo u třetí osoby na náklady a nebezpečí kupujícího. Uloží-li prodávající zboží u sebe, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 3% z celkové
ceny zboží za každý den prodlení s převzetím zboží. Pokud kupující zboží nepřevezme nejpozději do čtrnácti dnů poté, kdy byl prodávajícím vyzván k převzetí zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu odstoupením vznikne.

3.4. Kupující je povinen zboží převzít sám nebo prostřednictvím třetí osoby, která musí být k převzetí zboží vybavena písemnou plnou mocí kupujícího, jinak je prodávající oprávněn odmítnout předání zboží.

3.5. Obaly a náklady na balení zboží jdou k tíži kupujícího. Pokud je na faktuře (daňovém dokladu) spolu s kupní cenou zboží účtováno opotřebení obalu a předepsána lhůta pro jeho vrácení, je tento obal vratný a kupující je povinen v určené lhůtě tento obal vrátit zpět do skladu expedice prodávajícího; není-li dohodnuto jinak, jsou ostatní
obaly nevratné. Nevrátí-li kupující vratné obaly prodávajícímu nejpozději do 30-ti dnů po převzetí zboží, je povinen kupující zaplatit prodávajícímu cenu obalu.

IV. Platební podmínky

4.1. Jakékoliv platby při plnění závazků dle kupní smlouvy a dle těchto DPP jsou prováděny na základě platebních dokladů, jimiž jsou při platbách bezhotovostním způsobem faktura, při platbách v hotovosti účtenka s dodacím listem. Při ostatních platbách, (např. úrok z prodlení) je platebním dokladem vyúčtování. Všechny platební doklady
musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

4.2. Při zálohových platbách na kupní cenu zboží, je platebním dokladem předfaktura (proformafaktura) a při složení zálohy v hotovosti pokladní stvrzenka.

4.3. Nezaplatí-li kupující řádně a včas sjednanou zálohu, není prodávající v prodlení se splněním závazku dodat zboží.

4.4. Námitky k platebním dokladům je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději ve lhůtě jejich splatnosti, a to písemnou formou.

4.5. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů počíná vždy běžet dnem jejich odeslání nebo předání kupujícímu a tato lhůta je (není-li dohodnuto jinak) 15 dnů.

4.6. Zaplacením se rozumí předání hotovosti nebo připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Je-li kupující v prodlení s placením, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně za každý den prodlení, je-li prodlení kratší než 30 kalendářních dnů a při dalším prodlení 0,2% z dlužné částky za každý den
prodlení.

4.7. Při bezhotovostních platbách je kupující povinen označit platbu variabilním symbolem, jímž je číslo platebního dokladu prodávajícího.

4.8. Náklady vzniklé prodávajícímu neoznačením nebo chybným označením platby nebo pozdním zaplacením ceny, jdou k tíži kupujícího.

4.9. Nezaplacení kupní ceny ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V. Odstupné

5.1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Ta smluvní strana, která od smlouvy odstoupila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně odstupné ve výši 15% z kupní ceny zboží, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

5.2. To neplatí, odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména nezaplatí-li kupující řádně a včas kupní cenu nebo její část, nebo je-li kupující v prodlení se zaplacením dřívějších dodávek zboží nebo v případě umožňuje-li odstoupení prodávajícího zákon nebo smlouva uzavřená mezi prodávajícím a
kupujícím.

VI. Závěrečná ujednání

6.1. Pro případ soudního sporu je místně příslušným obecný soud prodávajícího.

6.2. Kupující svým podpisem na těchto DPP stvrzuje, že s nimi byl seznámen.


 

Reklamační řád

Odpovědnost za vady

Zjevné vady zboží (vady zjistitelné při převzetí zboží, tj. zjevné poškození, vady množství apod.) musí kupující prodávajícímu oznámit ihned při převzetí zboží, jinak do sedmi dnů od přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

Jiné vady zboží musí být prodávajícímu oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

Oznámení o vadách zboží musí být vždy písemné (reklamace). Kupující musí vadu přesně popsat (případně uvést jak se projevuje) a musí doložit důkazy, které prokazují oprávněnost oznámené vady.

Vadné zboží je kupující povinen skladovat odděleně, až do vyřízení reklamace a jakákoliv dispozice s tímto zbožím, která by mohla ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných vad, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustná, jinak kupující ztrácí právo na odstranění vady zboží.

Pokud je reklamace oprávněná, může prodávající dle svého uvážení buď odstranit zjištěné vady během přiměřené lhůty nebo dodat nové zboží za původních podmínek. To platí pouze v případě, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak (např. poskytnutí přiměřené slevy).

Není-li dohodnuto jinak, činí záruční doba 6 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Tato záruka za jakost platí v případě, že je prodané zboží skladováno v suchých temperovaných skladech. Pokud tomu tak není, záruka za jakost neplatí.

Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže zboží používat pro oprávněné vady, které byly prodávajícímu řádně a včas písemně oznámeny (reklamovány).

V případě, že je reklamace vyřízena prodávajícím výměnou zboží, běží záruční doba znovu. Dojde-li k výměně pouze části zboží, běží nová záruční doba pouze pro toto vyměněné zboží.

Případná reklamace nemá žádný vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží.